လေ့ကျင့်ခန်း အမေးအဖြေ များ

လေ့ကျင့်ခန်း ၁

မေးခွန်း ၁။

အောက်ပါ program မှာ k ရဲ့ value က ဘာဖြစ်ပါသလဲ။

i = 7 + 3
k = i + 2

အဖြေက

A. 7 B. 10 C. 12 —

C.12

မေးခွန်း ၂။

လူတစ်ယောက်၏ မွေးဖွားသည့် နှစ်ကို လက်ခံပါ။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ တွင် ရောက်ရှိနေသည့် အသက်ကို ဖော်ပြပါ။

birthday = int(input("Please enter your birth year: "))
print("Your age is ", 2018 - birthday)

လေ့ကျင့်ခန်း ၂

လေ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၁

x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
op = input("Operator (+ - * /) : ")
try :
  x = int(x)
  y = int(y)

  output = True
  if op == "+" :
    result = x+y
  elif op == "-" :
    result = x-y
  elif op == "*" :
    result = x*y
  elif op == "/" :
    result = x/y
  else :
    output = False
    print("Wrong Operator")
  
  if output :
    print("Result is ",result)
  
  
except ValueError:
  print("Please enter number only")
  print(ValueError);

အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော Calculator code ကို flow chart ဆွဲပါ။

လေ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၂

မေးခွန်း ၁။

total = 0
for x in range(10):
  total = total + x
print(total)

program ကို run လိုက်ရင် Total က

A. 0 B. 10 C. 45 —

C. 45

မေးခွန်း ၂။

total = 0;
for x in range(10):
  total = total + 1
print(total)

program ကို run လိုက်ရင် Total က

A. 0 B. 10 C. 45 —

B. 10

မေးခွန်း ၃။

range(5) ဆိုရင်

A. 0 ကနေ 5 ထိ B. 0 ကနေ 4 ထိ C. 1 ကနေ 5 ထိ D. 1 ကနေ 4 ထိ —

B. 0 ကနေ 4 ထိ

မေးခွန်း ၄။

While loop က အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် အလုပ်လုပ်တယ်။

A. မှန် B. မှား —

A.

မေးခွန်း ၅။

While loop အသုံးပြုဖို့ အခေါက် အရေအတွက် အတိအကျ ရှိရမယ်။

A. မှန် B. မှား —

B.

မေးခွန်း ၆။

Fibonacci program လို့ ခေါ်ရအောင်။ ကျွန်တော်တို့တွေ user ဆီက နံပတ် လက်ခံမယ်။ နံပတ် က 5 ဖြစ်ရင် Fibonacci sequence အရ နံပတ် ၅ ခု ထုတ်ပြမယ်။

1 1 2 3 5

7 ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့

1 1 2 3 5 8 13

လို့ ထုတ်ပြမယ်။

Fibonacci sequence ဆိုတာကတော့ ရှေ့က နံပတ် ၂ ခု ကို ပေါင်းပြီးတော့ နောက်ထပ် ဂဏန်း တစ်ခု ရပါတယ်။

n = input("Enter number: ")
n = int(n)
f = 0
s = 1
for i in range(n):
    t = f
    f = s
    s = t + s
    print(f,end=" ")

မေးခွန်း ၇။

Even/odd စစ်ထုတ်တဲ့ program ပါ။ user ဆီကနေ ဂဏန်း လက်ခံမယ်။ ပြီးရင် 1 ကနေ စပြီးတော့ even ဖြစ်လား odd ဖြစ်လား ဆိုပြီး ထုတ်ပြရမယ်။

ဥပမာ user က 3 လို့ ရိုက်လိုက်ရင်

1 is Odd
2 is Even
3 is Odd

ဆိုပြီး ထုတ်ပြမယ်။

တကယ်လို့ 5 လို့ ရိုက်လိုက်ရင်

1 is Odd
2 is Even
3 is Odd
4 is Even
5 is Odd

ဆိုပြီး ထုတ်ပြရပါမယ်။

n = input("Enter number: ")
n = int(n)
f = 0
s = 1
for i in range(1,n+1):
    if i % 2 == 0 :
        print(i,"is Even")
    else:
        print(i,"is Odd")

လေ့ကျင့်ခန်း ၂-၃

မေးခွန်း ၁။

Max Number လိုမျိုး အငယ်ဆုံး ဂဏန်းကို ရှာတဲ့ code ရေးကြည့်ပါ။

list = [1255,2125,1050,2506,1236,1048,2010,1055]

minnumber = list[0]

for x in list:
  if minnumber > x :
    minnumber = x

print("MAX number in array is",minnumber)

မေးခွန်း ၂။

list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
print(len(list))

အဖြေသည်

A. ၉ B. ၈ C. ၇

B

မေးခွန်း ၃။

Array [3,4,1,2,9,7] ဆိုပြီး ရှိပါသည်။ user ဆီက နံပတ်ကို လက်ခံပြီး array အခန်းထဲတွေ တွေ့မတွေ့ user ကို print ထုတ်ပြပါမည်။ တွေ့ခဲ့ပါက အခန်း ဘယ်လောက်မှာ တွေ့ခဲ့သည်ကို print ထုတ်ပြပါမည်။

n = input("Enter number: ")
n = int(n)
arr = [3,4,1,2,9,7]
room = 0
while room < len(arr):
    if arr[room] == n:
        print ("Found at ", room)
        exit()
    room = room + 1
print("Not found")

မေးခွန်း ၄။

Max number ကို ရှာပါ။ ဘယ်နံပတ်က အကြီးဆုံးလဲ။ ဘယ်အခန်းမှာ ရှိတာလဲ ဆိုတာကို print ရိုက် ပြပါ။

list = [1255,2125,1050,2506,1236,1048,2010,1055]

maxnumber = list[0]
foundAt = 0
room = 0
while room < len(list):
    x = list[room]
    if maxnumber < x :
        maxnumber = x
        foundAt = room
    room = room + 1

print("MAX number in array is",maxnumber," Room is",foundAt)

လေ့ကျင့်ခန်း ၂-၄

မေးခွန်း ၁။

minus ဆိုသည့် function ရေးပြပါ။ ဂဏန်း ၂ လုံး ပို့လိုက်ပြီး ရလာဒ်ကို return ပြန်ပေးရမည်။

def minus(val1,val2):
  return val1-val2
print("5 - 2 =",minus(5,2))

မေးခွန်း ၂။

triangle_star ဆိုတဲ့ function ကို ရေးပါ။ user ဆီက နံပတ်တောင်းပါ။ 3 လို့ရိုက်ရင triangle_star(3) ဆိုပြီး ပို့ပေးပါ။ triangle_star မှ အောက်ပါ အတိုင်း ရိုက်ထုတ်ပြပါ။

*
**
***

အကယ်၍ 5 လို့ ရိုက်ထည့်လျှင် ၅ လိုင်း ထုတ်ပြပါမည်။

def triangle_star(stars):
 for start in range(stars):
  for star in range(start+1):
   print("*", end="")
  print("")
  
triangle_star(5)

လေ့ကျင့်ခန်း ၃

မေးခွန်း ၁။

ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား ပါဝင်သည့် MyMath class တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။

class MyMath:
  def sum(self,x,y):
    return x+y
  def minus(self,x,y):
    return x-y
  def multiply(self,x,y):
    return x*y
  def division(self,x,y):
    return x/y

math = MyMath()
print("4+3",math.sum(4,3))
print("4-3",math.minus(4,3))
print("4*3",math.multiply(4,3))
print("4/3",math.division(4,3))

မေးခွန်း ၂။

MyMath class ကို base ယူပြီး MyMathExt ဆိုသည့် class ကို ဆောက်ပါ။ ၂ ထပ် ၊ ၃ ထပ် တွက်ရန် ထည့်သွင်းပါ။

class MyMath:
  def sum(self,x,y):
    return x+y
  def minus(self,x,y):
    return x-y
  def multiply(self,x,y):
    return x*y
  def division(self,x,y):
    return x/y

class MyMathExt(MyMath):
  def sqaure(self,x):
    return x**2
  def three(self,x):
    return x**3

math = MyMathExt()
print("4+3",math.sum(4,3))
print("4-3",math.minus(4,3))
print("4*3",math.multiply(4,3))
print("4/3",math.division(4,3))
print("4 square",math.sqaure(4))
print("4 power 3 is",math.three(4))

လေ့ကျင့်ခန်း ၄

မေးခွန်း ၁။

Base 8 ကို ပြောင်းသည့် divdeBy8 function ကို ရေးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 8 တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 1234 ဖြစ်သည်။ divideBy8(668) ၏ အဖြေသည် 1234 ထွက်လာရမည်။

class Stack:
  def __init__(self):
    self.items = []
  def is_empty(self):
    return self.items == []
  def push(self, item):
    self.items.append(item)
  def pop(self):
    return self.items.pop()
  def peek(self):
    return self.items[len(self.items) - 1]
  def size(self):
    return len(self.items)

def divideBy8(number):
  remstack = Stack()

  base = 8
  while number > 0:
    rem = number % base
    remstack.push(rem)
    number = number // base

  binString = ""
  while not remstack.is_empty():
    binString = binString + str(remstack.pop())

  return binString
print(divideBy8(668))

မေးခွန်း ၂။

Base 16 ကို ပြောင်းသည့် divdeBy16 function ကို ရေးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 16 တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 29C ဖြစ်သည်။ divdeBy16(668) ၏ အဖြေသည် 29C ထွက်လာရမည်။ base 16 သည် အောက် ဖော်ပြပါ အတိုင်း ပြောင်းလဲ ပေးရန် လိုသည်။

ထို့ကြောင့် အကြွင်း ကို if condition သုံးကာ 10 မှ 15 value များကို ပြောင်းပေးရန် လိုသည်။

class Stack:
  def __init__(self):
    self.items = []
  def is_empty(self):
    return self.items == []
  def push(self, item):
    self.items.append(item)
  def pop(self):
    return self.items.pop()
  def peek(self):
    return self.items[len(self.items) - 1]
  def size(self):
    return len(self.items)

def divideBy16(number):
 remstack = Stack()

 base = 16
 while number > 0:
    rem = number % base
    if rem == 10:
      rem = "A"
    elif rem == 11:
      rem = "B"
    elif rem == 12:
      rem = "C"
    elif rem == 13:
      rem = "D"
    elif rem == 14:
      rem = "E"
    elif rem == 15:
      rem = "F"
    remstack.push(rem)
    number = number // base

 binString = ""
 while not remstack.is_empty():
   binString = binString + str(remstack.pop())

 return binString
print(divideBy16(987))

မေးခွန်း ၁။

class Queue:
    def __init__(self):
        self.items = []

    def isEmpty(self):
        return self.items == []

    def enqueue(self, item):
        self.items.insert(0,item)

    def dequeue(self):
        return self.items.pop()

    def size(self):
        return len(self.items)

q=Queue()
q.enqueue(12)
q.enqueue('dog')
q.enqueue(True)

print(q.dequeue())

အဖြေသည်

12

လေ့ကျင့်ခန်း ၆

မေးခွန်း ၁

အောက်ပါ code တွင် gender သည် male ဖြစ်သော သူများကို ဖော်ပြပါ။

room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'Ko Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]

Answer:

room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'Ko Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]

for obj in room:
  if obj["Gender"] == "male":
    print(obj["Name"])

မေးခွန်း ၂

အထက်ပါ code တွင် room ထဲတွင် ရှိသော လူများ၏ စုစုပေါင်း အသက်ကို ဖော်ပြသော code ရေးပြပါ။

Answer:

room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'Ko Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]

total_age = 0

for obj in room:
  total_age = total_age + obj["Age"]

print(total_age)

လေ့ကျင့်ခန်း ၉

လေ့ကျင့်ခန်း ၉-၁

exercise

မေးခွန်း ၁

အထက်ပါ binary tree တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် dfs ကို သုံးပြီး search function ကို ရေးပါ။ ဥပမာ ။ F လို့ ထည့်လိုက်လျှင် binary tree တွင် ပါဝင်သောကြောင့် true ဟု return ပြန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိုက်လျှင် ရှာ မတွေ့သောကြောင့် false ဟု return ပြန်ရမည်။

class BinaryTree:

  def __repr__(self):
    return "Binary Tree, Key is " + self.key
    
  def __init__(self,root):
    self.key = root
    self.left_child = None
    self.right_child = None
  
  def insert_left(self,new_node):
    if self.left_child == None:
      self.left_child = BinaryTree(new_node)
    else:
      t = BinaryTree(new_node)
      t.left_child = self.left_child
      self.left_child = t
      
  def insert_right(self,new_node):
    if self.right_child == None:
      self.right_child = BinaryTree(new_node)
    else:
      t = BinaryTree(new_node)
      t.right_child = self.right_child
      self.right_child = t

  def get_right_child(self):
    return self.right_child

  def get_left_child(self):
    return self.left_child
    
  def set_root_val(self,obj):
    self.key = obj
    
  def get_root_val(self):
    return self.key

  def search(self,value):
    if self != None:
      if self.get_left_child() != None:
        if self.get_left_child().search(value):
          return True

      if(self.get_root_val() == value):
        return True

      if self.get_right_child() != None:
        if self.get_right_child().search(value):
          return True
      return False


root = BinaryTree("A")

root.insert_left("B")
root.insert_right("C")

b = root.get_left_child()

b.insert_left("D")
b.insert_right("E")

d = b.get_left_child()

d.insert_left("F")
d.insert_right("G")

found = root.search("F")
if found :
  print("FOUND")
else:
  print("NOT FOUND")

လေ့ကျင့်ခန်း ၉-၂

မေးခွန်း ၁

အထက်ပါ binary tree တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် bfs ကို သုံးပြီး search function ကို ရေးပါ။ ဥပမာ ။ F လို့ ထည့်လိုက်လျှင် binary tree တွင် ပါဝင်သောကြောင့် true ဟု return ပြန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိုက်လျှင် ရှာ မတွေ့သောကြောင့် false ဟု return ပြန်ရမည်။

class BinaryTree:

  def __repr__(self):
    return "Binary Tree, Key is " + self.key
    
  def __init__(self,root):
    self.key = root
    self.left_child = None
    self.right_child = None
  
  def insert_left(self,new_node):
    if self.left_child == None:
      self.left_child = BinaryTree(new_node)
    else:
      t = BinaryTree(new_node)
      t.left_child = self.left_child
      self.left_child = t
      
  def insert_right(self,new_node):
    if self.right_child == None:
      self.right_child = BinaryTree(new_node)
    else:
      t = BinaryTree(new_node)
      t.right_child = self.right_child
      self.right_child = t

  def get_right_child(self):
    return self.right_child

  def get_left_child(self):
    return self.left_child
    
  def set_root_val(self,obj):
    self.key = obj
    
  def get_root_val(self):
    return self.key

  def search(self,value):
    thislevel = [self]
    while thislevel:
      nextlevel = []
      level = []
      for n in thislevel:
        if (n.get_root_val() == value):
          return True
        level.append(n.get_root_val())
        if n.get_left_child() != None:
          nextlevel.append(n.get_left_child())
        if n.get_right_child() != None:
          nextlevel.append(n.get_right_child())
      thislevel = nextlevel
    return Falseroot = BinaryTree("A")

root.insert_left("B")
root.insert_right("C")

b = root.get_left_child()

b.insert_left("D")
b.insert_right("E")

d = b.get_left_child()

d.insert_left("F")
d.insert_right("G")

found = root.search("H")
if found :
  print("FOUND")
else:
  print("NOT FOUND")

လေ့ကျင့်ခန်း ၉-၃

မေးခွန်း ၁

image-2019070835436787 pm

၁။ အထက်ပါ Tree ကို DFS ဖြင့် ရေးသားပါ။ တစ်ခုထက်မက child တွေ ဖြစ်နိုင်သည့် အတွက် preoder နှင့် postorder သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် preoder နှင့် postorder function ရေးသားပါ။

class Node:
  def __init__(self,value):
    self.value = value
    self.child = []

  def __repr__(self):
    return "Value is " + self.value
  
  def insert_child(self,node):
    self.child.append(node)
  
  def get_child(self):
    return self.child

class Node:
  def __init__(self,value):
    self.value = value
    self.child = []

  def __repr__(self):
    return "Value is " + self.value
  
  def insert_child(self,node):
    self.child.append(node)
  
  def get_child(self):
    return self.child

  def postorder(self):
    if self != None:
      if len(self.get_child()) > 0:
        for child in reversed(self.get_child()):
          child.postorder()
      print(self.value)

  def preorder(self):
    if self != None:
      print(self.value)
      if len(self.get_child()) > 0:
        for child in self.get_child():
          child.preorder()

root = Node("A")

b = Node("B")
c = Node("C")
d = Node("D")

root.insert_child(b)
root.insert_child(c)
root.insert_child(d)


e = Node("E")
f = Node("F")
g = Node("G")


b.insert_child(e)
b.insert_child(f)
b.insert_child(g)

h = Node("H")
i = Node("I")

c.insert_child(h)
c.insert_child(i)

j = Node("J")

d.insert_child(j)

print("---- PRE OREDER ----")
root.preorder()
print("---- POST OREDER ----")
root.postorder()

လေ့ကျင့်ခန်း ၁၁

လေ့ကျင့်ခန်း ၁၁-၁

မေးခွန်း ၁

ကားလိုင်စင် စစ်ဆေးသည့် regular expression တစ်ခု ရေးသားပါ။ A-Z နှင့် စမယ်။ / လာမယ်။ ဂဏန်း ၅ လုံးပါမယ်။ / ပါမယ်။ ဂဏန်း ၂ လုံးပါမယ်။ ဥပမာ B/11111/16 ပုံစံပါ။

import re

text = "K/12344/32"

if re.match("[A-Z]\/[0-9]{5}\/[0-9]{2}",text) == None:
  print("NOT MATCH")
else:
  print("MATCH")

မေးခွန်း ၂

mention ခေါ်သည့် ပုံစံကို regular expression မှာ ရေးကြည့်ရအောင်။ @mgmg ဆိုပြီး ရေးထားသည့် စာတွေကို html အနေနဲ့ ပြန်ပြောင်းပါမယ်။ <a href="/username/mgmg">@mgmg</a> ဆိုပြီး ဖော်ပြပေးပါမည်။

import re

text = "@mgmg"
replacement = re.sub("@(.*)\s*","<a href=\"/username/\\1\">@\\1</a>",text)

print(replacement)

မေးခွန်း ၃

markdown က code တစ်ကြောင်းအတွက် `code here` ဆိုရင် <code>code here</code> ဆိုပြီးပြောင်းပါတယ်။

import re

text = "hello `code here` world"
replacement = re.sub("`(.*)`","<code>\\1</code>",text)

print(replacement)