ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ CSS ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ browser ေပၚမွာ ေပၚတဲ့ CSS နဲ႕ print ထုတ္တဲ့ အခါမွာေပၚတဲ့ CSS သီးသန္႕ ခြဲထုတ္ထားလုိ႕ရပါတယ္။ ေအာက္က ဥပမာ ေလးကို အရင္ ၾကည့္ရေအာင္။

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Media</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="blue.css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="purple.css" media="print">
</head>
<body>
<h1>Media-specific Style Sheets</h1>

<p class="special">Sample Text. Blue for screen and purple for print.
</body>
</html>

အဲဒီ မွာ media="screen" နဲ႕ media="print" ဆုိျပီး ေရးထားတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ screen ဆုိတာကေတာ့ browser ကေန ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ေပၚဖုိ႕ သီးသန္႕ အတြက္ပါ။ print ကေတာ့ print ထုတ္တဲ့ အခါမွာ အသံုးျပဳဖုိ႕ css ပါ။ default value ကေတာ့ all ပါ။

blue.css မွာ ဒီလုိေရးထားပါတယ္။

.special {
  color: blue;
}

purple.css မွာေတာ့ ဒီလုိေရးထားပါတယ္။

.special {
  color: purple;
}

ေအာက္က ပံုေလးကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ Print ထုတ္တဲ့ အခါနဲ႕ browser ေပၚမွာ ျမင္ရတဲ့ ပံု မတူတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

Figure 3-8

Figure 3-8

results matching ""

  No results matching ""