ပထမဆံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ page ၁ ခု နဲ႕ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္တာေပါ့။ folder တစ္ခုထဲမွာ index.html နဲ႕ gallery.html ဆုိျပီး file ၂ ခု ဖန္တီးလိုက္မယ္။

index.html မွာ

<html>
<head>
 <title>Link</title>
</head>
<body>
 <h1>Home Page</h1>
 <a href="gallery.html">Gallery</a>
</body>
</html>

ဆုိျပီး ရိွတယ္။

gallery.html မွာ

<html>
<head>
 <title>Link</title>
</head>
<body>
 <h1>Gallery</h1>
 <a href="index.html">Home</a>
</body>
</html>

ဆုိျပီ။ ရိွတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ index.html ကို ဖြင့္ၾကည့္ရေအာင္။ အဲဒီမွာ Gallery ဆိုၿပီး အျပာေရာင္ မ်ဥ္းတားထားတဲ့ စာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ Click လုပ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ gallery page ကို ေရာက္သြားပါမယ္။ Browser ရဲ႕ address bar မွာလည္း link ေျပာင္းသြားတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။

Figure 6-3

Figure 6-3

Figure 6-4

Figure 6-4

Home ကို ျပန္ႏိွပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ Gallery ဆိုတဲ့ စာက ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Gallery link ကို ႏိွပ္ထား ၿပီးသားျဖစ္လို႕ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ index.html ကို gallery ဆိုတဲ့ folder ထဲမွာ ေဆာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ index.html မွာ link ကို ျပင္လိုက္တယ္။

<html>
<head>
 <title>Link</title>
</head>
<body>
 <h1>Home Page</h1>
 <a href="./gallery/index.html">Gallery</a>
</body>
</html>

gallery folder ေအာက္က index.html မွာ

<html>
<head>
 <title>Link</title>
</head>
<body>
 <h1>Gallery</h1>
 <a href="../index.html">Home</a>
</body>
</html>

အဲဒီ code မွာ ../ ဆုိတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ../ ဆုိတာက up ကိုေျပာတာပါ။ လက္ရိွ folder ရဲ႕ အေပၚ တဆင့္ လုိ႕ ဆုိလိုတာပါ။

Path

Link ေတြ image ေတြကို ထည့္မယ္ဆုိရင္ HTML မွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး path ေတြကို ေရးရသလဲ ဆုိတာကို သိဖို႕လိုပါတယ္။

Path Description
./ လက္ရိွ file ၏ folder နဲ႕ level အတူတူ ။ ဥပမာ။ ./index.html , ./sample.jpg
../ လက္ရိွ file ၏ folder ရဲ႕ တစ္ဆင့္ အထက္ တြင္ ရိွေသာ လမ္းေၾကာင္း။
../../ လက္ရိွ file ၏ folder ရဲ႕ ႏွစ္ဆင့္ အထက္ တြင္ ရိွေသာ လမ္းေၾကာင္း။ ဥပမာ။ index.html , sample/sub/index.html တြင္ sample/sub/index.html ကေန index.html ကို ေခၚလိုပါက ../../index.html ဟု ေခၚရသည္။
/ parent သို႕မဟုတ္ domain အစ။ ဥပမာ။ www.example.com/gallery/sample.html တြင္ link ၏ src ကို / ဟု ေရးထားပါက www.example.com သို႕ ျပန္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

results matching ""

  No results matching ""