ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ အေနနဲ႕ link အေပၚမွာ mouse တင္လိုက္တာနဲ႕ အေရာင္ေျပာင္းေစခ်င္ရင္ေတာ့ a:hover ကို အသံုးျပဳရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ code မွာ hover ထပ္ျဖည့္ပါမယ္။

a{
  padding: 10px;
}
a:link{
  text-decoration:none;
  color: red;
}
a:visited {
  color:green;
}
a:active {
  color: purple;
}
a:hover {
  text-decoration:underline;
}

အဲဒါဆုိရင္ link ေပၚမွာ mouse တင္လိုက္တာနဲ႕ underline ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Figure 6-11

Figure 6-11.

results matching ""

  No results matching ""