ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတြ အေနနဲ႕ link ကို webpage , file ေတြသာမက email နဲ႕ လည္း link ခ်ိတ္ႏိုင္ပါတယ္။ email ေပးထားျပီး email ကို ႏိွပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ email ေရးဖို႕ အတြက္ outlook ဒါမွမဟုတ္ လက္ရိွ computer မွာ သံုးေနတဲ့ email client တက္လာျပီး စာပို႕လုိ႕ ရေအာင္ ဖန္တီးလို႕ရပါတယ္။

<html>
<head>
    <title>Email</title>
</head>
<body>
    If you have a question , send email to <a href="mailto:me@saturngod.net">me@saturngod.net</a>.
</body>
</html>

အထက္ပါ code ကို browser မွာဆုိရင္ေအာက္ကိုလို ေပၚပါမယ္။

Figure 6-7

Figure 6-7.

email link ကို ႏိွပ္လိုက္ရင္ သင့္ email client နဲ႕ တက္လာပါလိမ့္မယ္။

Figure 6-8

Figure 6-8.

Email link ကို ထည့္တဲ့ အခါမွာ မသက္ဆိုင္တဲ့ email ေတြ spam ေတြ ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ သတိထားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ ကိုယ္ပိုင္ email link ကို မထည့္သင့္ပါဘူး။

results matching ""

    No results matching ""