လက္ရိွ page ထဲမွာ ရိွတဲ့ ေနရာ တစ္ခုခု ကို ပဲ link လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ a tag နဲ႕ id တြဲ သံုးရပါလိမ့္မယ္။

<html>
<head>
  <title>Link Same Page</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>One Piece</h1>
  <h2>by Eiichiro Oda</h2>
  <ul class="menu">
    <li><a href="./home.html">Home</a></li>
    <li><a href="./anime.html">Anime</a></li>
    <li><a href="./download.html">Download</a></li>
  </ul>
    <img class='cover' src="onepice_cover.jpg" title="One Piece Cover" width="150px" height="200px" alt="onepice cover">
  <p>One Piece is a Japanese <span class='highlight'>shounen manga series</span> written and illustrated by Eiichiro Oda. It has been serialized in Weekly Shōnen Jump since August 4, 1997; the individual chapters are being published in tankōbon volumes by Shueisha, with the first released on December 24, 1997, and the 70th volume released as of March 2013. </p>

<div class="clear"></div>

  <p>One Piece follows the adventures of <a href="#luffy">Monkey D. Luffy</a>, a young boy whose body gains the properties of rubber after unintentionally eating a Devil Fruit, and his diverse crew of pirates, named the Straw Hat Pirates. Luffy explores the ocean in search of the world's ultimate treasure known as One Piece in order to become the next Pirate King.</p>


<h3 id="luffy">Monkey D. Luffy</h3>
<p>Monkey D. Luffy,[1] also known as "Straw Hat Luffy" and commonly as "Straw Hat",[4] is a pirate and the main protagonist of the anime and manga, One Piece. He is the son of the Revolutionary Army's commander, Monkey D. Dragon,[12] the grandson of the famed Marine, Monkey D. Garp,[13] the foster son of a mountain bandit, Curly Dadan, and the adopted brother of the late "Fire Fist" Portgas D. Ace and the revolutionary Sabo. His life long dream is to become the Pirate King by finding the legendary treasure left behind by the previous Pirate King, Gol D. Roger.[14] He believes that being Pirate King means one has the most freedom in the world. He has eaten the Gomu Gomu no Mi. As the founder and captain of the Straw Hat Pirates, he is the first member who makes up the crew, as well as one of its top three fighters. </p>

</body>
</html>

အထက္ ပါ code မွာ <h3 id="luffy">Monkey D. Luffy</h3> ဆုိျပီး h3 ကို id နာမည္ေပးထားတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Figure 6-5

Figure 6-5.

<a href="#luffy">Monkey D. Luffy</a> ဆုိျပီး link ကို id luffy ကို ေပးထားတာ ေတြ႕ပါမယ္။ Monkey D. Luffy ကို ႏိွပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ web page က <h3 id="luffy">Monkey D. Luffy</h3> ေနရာကို ေရာက္သြားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

Figure 6-6

Figure 6-6.

တကယ္လို႕ အျခား page တစ္ခုက id ကို ခ်ိတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ page နာမည္နဲ႕ တြဲေရးလို႕ ရပါတယ္။

<h3 id="profile.html#luffy">Monkey D. Luffy</h3>

အထက္ပါ code မွာ ဆုိရင္ link ကို ႏိွပ္လိုက္ရင္ profile.html က id luffy ဆီ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

results matching ""

  No results matching ""